NEWS

Herrzimmer, VIFA Vietnam Furniture Exhibition

26 Aug 2022
Views 36


Herrzimmer is participating 

in the VIFA Vietnam Furniture Exhibition.


Herzimmer booth is AB18-22 


J485+J2M, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ktavina@ktagroup.co.kr

+84 254-389-3439

Copyright ⓒ 2022 herrzimmer.All rights reserved

J485+J2M, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

ktavina@ktagroup.co.kr

+84 254-389-3439 

Copyright ⓒ 2022 herrzimmer.All rights reserved